Pre deti

Raná intervencia

Raná intervencia znamená poskytovanie odbornej pomoci v ranom veku, od narodenia do 3 rokov, …

Terapia hrou

Terapia hrou je medzinárodne uznávaná a celosvetovo využívaná individuálna metóda liečby, pomoci či podpory pre deti…

Filiálna terapia

Filiálna terapia alebo terapia vzťahu rodiča a dieťaťa (CPRT) je špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, …

Sand play terapia

Je terapia formou hry v piesku, ktorá pomáha (nielen) deťom pri zvládaní a odstraňovaní širokej palety problémov, …

Senzorická terapia

Druh terapie zameranej na stimuláciu zmyslov využitím senzorického materiálu s cieľom tvorby nových spojení nervových dráh…

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Rieši nápravu oslabenia základných funkcií u detí a mládeže, ktoré sa často prejavujú ako poruchy učenia, koncentrácie a správania…

EEG BIOFEEDBACK (BFB)

EEG Biofeedback je neinvazívna diagnostická a tréningová metóda pre deti, ktorá sníma a upravuje elektrickú aktivitu mozgu…

Intervencie podľa ABA princípov

Intervencie na rozvoj reči a redukciu problémového správania založené na princípoch aplikovanej behaviorálnej analýzy…

Fonem. uvedomovanie podľa Eľkonina

Metodika, pomocou ktorej sa dieťa učí uvedomovať si hláskovú štruktúru slov na základe počutia.

Dieťa a rodina v rozvode

Rodičia v rozvode/v rozchode bývajú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, …

KUPOZ

Akreditovaný stimulačný program na rozvoj pozornosti u detí  pre deti mladšieho školského veku od 8 rokov do 12 rokov, …

ROPRATEM

Program zameraný na rozvoj pracovného tempa pre deti s pomalším tempom, ako i pre deti s poruchami koncentrácie pozornosti…

SNOEZELEN

Ide o multifunkčnú metódu, realizovanú v príjemnom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, …

VOKS

Mnoho detí so zdravotným znevýhodnením má problémy naučiť sa hovorenú reč (prípadne nejakú reč vôbec)…

TEST PREDIKTOROV GRAMOTNOSTI

Test ktorý dokáže s veľkou presnosťou predpovedať budúce problémy v čítaní a písaní ihneď po nástupe do školy…

Augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK)

PRIPRAVUJEME PRE VÁS…
už čoskoro
v našom centre

Starostlivosť o deti s poruchami autistického spektra

V rámci starostlivosti o deti s PAS môžete využiť v našom centre nasledujúce odborne služby…

Komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika

Diagnostikou identifikujeme silné a slabé stránky dieťaťa, jeho potreby a odporúčame efektívnu  formu odbornej starostlivosti…

Terapia kyslíkom - oxygenoterapia

PRIPRAVUJEME PRE VÁS…
už čoskoro
v našom centre

ARTETERAPIA A ARTEFILETIKA

Arteterapia predstavuje symbolické vyjadrenie vnútorného sveta, poznávanie a vnímanie seba a sveta prostredníctvom umeleckých…

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.