Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Naše centrum Vám ponúka diagnostiku a nápravu porúch metodikou Dr. Sindelar.

Metóda Dr.Sinedelar je jedinou ucelenou metódou na Slovensku, ktorá v takomto rozsahu rieši zachytenie a nápravu oslabenia základných funkcií u detí a mládeže, ktoré sa často prejavujú ako poruchy učenia, koncentrácie a správania. Dokáže zachytiť príznaky porúch učenia už vo veku materskej školy a efektívne ich riešiť.

Diagnostika vychádza z poznatkov  kognitívnej psychológie a vývinovej neuropsychológie. Zisťuje sa ňou včasné oslabenie vývinových deficitov v spracovaní informácií. Oslabenie vývinových deficitov = problémy s učením, s koncentráciou, s poruchami správania detí a mládeže.

Včasným zachytením deficitov čiastkových funkcií zistíme, či Vaše dieťa má predispozíciu na poruchy učenia akými sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, poruchy koncentrácie, alebo správania.

Pre akú vekovú hranicu je vhodné vyšetrenie a následná náprava porúch?

Vhodné pre deti:  od 3 rokov – po dospelosť

Aká je náprava a terapia...

Ak sa na základe diagnostiky zistí, že Vaše dieťa má predispozíciu  na poruchy učenia alebo správania je potrebné s dieťaťom ďalej pracovať.

Náš odborný tím zostaví  plán terapie:

Dieťaťu zostavíme tréningový plán terapie, pričom sa v ňom zameriame cielene na tú oblasť, ktorú má Vaše dieťa oslabenú. Tréningové programy zohľadňujú  plne vývinový plán dieťaťa.

 

Načo slúži diagnostika a následná terapia?

Podchytiť a trénovať oslabenie čiastkového výkonu je veľmi dôležité. Zvyčajne sú to deti, ktoré robia ťažkosti, čiže sú to deti s ťažkosťami, s problémami. Deti ktoré majú ťažkosti sú často nepohodlné deti pre rodičov, pre školu. Takéto deti dostávajú menej uznania, menej náklonnosti, no o to viac negatívnej pozornosti zo strany svojho okolia.

A to ich robí deťmi ktoré trpia. A netrpia len deti, ale aj ich okolie, väčšinou celá rodina trpí pôsobením a dôsledkami oslabenia čiastkového výkonu.

Ak sa podarí oslabenie čiastkového výkonu vyrovnať pred tým, ako dieťa nastúpi do školy, môže sa tým zabrániť problémom a trápeniu. Ak má dieťa problém a je už v škole, správnou diagnostikou a terapiou špeciálne nastavenou pre Vaše dieťa, dokážeme problém efektívne vyriešiť..

 

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.