Test prediktorov gramotnosti

Test prediktorov gramotnosti

ČO TO JE?

Test, ktorý dokáže s veľkou presnosťou predpovedať budúce problémy v čítaní a písaní ihneď po nástupe do školy. Metóda poskytne dobrý obraz o vývine dieťaťa a môže poukázať na potrebu komplexnej diagnostiky.

PRE KOHO?

Pre žiakov prvých ročníkov s podpísaným informovaným súhlasom.

PREČO?

Jazykové schopnosti sa považujú za najsilnejšie prediktory budúcej gramotnosti (úrovne čítania a písania). Najdôležitejšie je uvedomenie si hláskovej štruktúry slov a krátkodobej verbálnej pamäti, rýchle vybavovanie slov z dlhodobej pamäti, verbálna praxia, porozumenie…

AKÝM SPÔSOBOM?

Individuálna práca s odborníkom (špeciálny pedagóg, logopéd) po dobu 30 minút (podľa schopnosti dieťaťa). Následná je konzultácia s rodičom o výsledkoch.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.