Augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK)

Augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK)

Augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK) sa pokúša kompenzovať (dočasne alebo natrvalo) poškodenie alebo hendikep osôb s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou, predovšetkým u detí s ťažkým telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Podporuje existujúce, ale nedostačujúce komunikačné schopnosti, a to vo forme hovorenej, písanej alebo vo forme gest.

Neschopnosť dorozumievať sa hovorenou rečou je hendikep, ktorý výrazne ovplyvňuje takmer všetky oblasti života človeka a tvoria prekážku pri ďalšom rozvíjaní dieťaťa jeho socializácii, a sú často odkázaní na komunikáciu s minimálnym počtom ľudí (najčastejšie iba na členov rodiny, vychovávateľov alebo pomocný personál) a obmedzeným repertoárom komunikačných aktov (Cséfalvay, Gúthová, 2000).

Cieľom AAK terapie je poskytnúť klientovi takú formu komunikácie, ktorá sa stane prostriedkom dorozumievania vo všetkých situáciách každodenného života.
Existujú viaceré štúdie dokazujúce zlepšenie v reči po zaradení AAK do intervencie.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.