Stredné školy

STREDNÝM ŠKOLÁM:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodičov vieme vašej škole poskytnúť komplexnú PSYCHOLOGICKÚ, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ a LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami navštevujúcimi vašu školu. Žiakom, ktorí  majú problémy s učením vieme urobiť , so súhlasom rodičov, odbornú diagnostiku priamo v škole. Poskytneme vám odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaradenia žiakov so ŠVVP a ich školskej úspešnosti. Radi sa podelíme o svoje poznatky s pedagógmi vašej školy aj formou informačno-vzdelávacích seminárov, prípadne individuálneho poradenstva.

PORADENSTVO, ODBORNÁ ČINNOSŤ PRIAMO V STREDNEJ ŠKOLE, TERAPIE/ PSYCHOTERAPIE:

Priamo na škole realizujeme prednáškovú činnosť, odborné poradenstvo pedagógom, rodičom, študentom. Realizujeme viaceré druhy terapii, po dohode s vedením SŠ, pomoc pri závislostiach, ako i iných psychických problémoch, vzťahových problémoch, riešení konfliktov, ako i iných.

ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA / SLUŽBY MEDIÁTORA:

Poskytujeme mediačné služby  stredným školám, ale tiež ponúkame  mediačné služby  pod vedením akreditového mediátora, zapísaným v registri mediátorov MS SR. Mediáciou v škole sa dajú riešiť konflikty medzi žiakmi, ale i konflikty medzi pedagógmi navzájom, ako medzi rodičmi a školou, vedením školy a pedagógmi…

Mediácia predstavuje alternatívny spôsob riešenia konfliktov, ktorá prebieha za asistencie neutrálnej osoby – mediátora. Je to dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom neutrálna strana, mediátor, napomáha stranám dospieť k vyriešeniu ich sporu.

Konflikty medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi navzájom sú väčšinou riešené prostredníctvom tzv. peer-mediácie, ktorá  predstavuje vrstovnícke riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie na školách a v školských zariadeniach. Cieľom rovesníckej mediácie je pokles počtu konfliktov na škole riešených agresivitou, aby si vzniknuté konflikty vyriešili žiaci medzi sebou a nemuseli sa nimi zaoberať pedagógovia. Zároveň je to presvedčenie, že ak žiaci i študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich sporov, konfliktov, naučia sa zručnostiam, schopnostiam ktoré ich nasmerujú k efektívnemu vyriešeniu konfliktov, pomôže im to pri posilňovaní medziľudských vzťahov a naučia sa i kritickému spôsobu myslenia, čo im dnešná škola neponúka…

 

KARIÉROVÉ A PROFESIJNÉ PORADENSTVO:

Kariérové poradenstvo v SŠ predstavuje odbornú pomoc žiakom vo fáze ich predprofesijného vývinu, v období ich rozhodovania pri voľbe vzdelávania na vysokej škole a ďalšej odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry.  Tieto služby vykonávame  na školách, inštitúciách poskytujúcich odbornú prípravu, alebo v poradni.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.