EEG Biofeedback (BFB)

EEG BIOFEEDBACK (BFB)

Metódou EEG Biofeedback sa v našom Centre venujeme prevažne deťom. Ak máte záujem o informácie ohľadom diagnostiky a tréningu, neváhajte nás kontaktovať. EEG Biofeedback je neinvazívna diagnostická a tréningová metóda, ktorá sníma a upravuje elektrickú aktivitu mozgu.

História metódy EEG BIOFEEDBACK

Teória – ako funguje

Každý mozog produkuje elektrické vlnenie v rôznych frekvenciách. Keď človek rastie a vyvíja sa, mení sa aj elektrická aktivita jeho mozgu a jej dominantný rytmus (počet vĺn za sekundu).

Pre určité vekové obdobia je typický iný dominantný rytmus:

 • 0 – 2,5 roka – v celom mozgu dominuje rytmus delta (0,5-4 vlny za sekundu)
 • 2,5 – 6,5 roka – v celom mozgu dominuje rytmus theta (4-7 vĺn za sekundu)
 • 6,5 –13 rokov – vo väčšine mozgu dominuje rytmus alfa (8-12 vĺn za sekundu), v temporálnej oblasti theta
 • Viac ako 13 rokov – elektrická aktivita v rôznych častiach mozgu sa diferencuje, v centrálnej a frontálnej oblasti dozrievajú rýchlejšie rytmy (senzorimotorický rytmus, rolandický rytmus, beta)

 

Okrem toho sú v detskom aj v dospelom veku stanovené normy, aké vysoké by tieto vlny mali byť. Pomocou EEG Biofeedback diagnostiky vieme odmerať počet a veľkosť elektrických vĺn v jednotlivých častiach mozgu. Ak tieto hodnoty nezodpovedajú normám, môžu sa upraviť pomocou EEG biofeedback tréningu.

EEG Biofeedback tréning funguje na princípe pozitívneho podmieňovania. Na základ biologickej spätnej väzby dáva mozgu okamžitú a presnú odpoveď o aktivite mozgových vĺn. Nie je to invazívna metóda a tréner priamo nemanipuluje s týmito vlnami. Prístroj ich sníma, zobrazí ich na počítači trénera a on nastavuje množstvo spätnej väzby. Spätná väzba je pre mozog odmenou, snaží sa jej získať čo najviac. EEG Biofeedback teda vďaka spätnej väzbe dáva klientovi informáciu ako upraviť svoje mozgové vlny tak, aby mohol mozog fungovať čo najlepšie. Tento proces prebieha na nevedomej úrovni.

Keď sa klientovi počas tréningu darí robiť “lepšie” vlny, je väčšia pravdepodobnosť, že ich bude robiť aj mimo tréningu. Po istom období trénovania sa elektrická aktivita mozgu ustáli na hodnotách vhodných na lepšie fungovanie mozgu.

Prax – ako vyzerá

Pri EEG Biofeedbacku klient pohodlne sedí alebo leží. Na ušiach a na hlave má priložené “kábliky”, ktoré snímajú mozgové vlny. Počas tréningu dostáva klient (a jeho mozog) podnet – môže to byť rozprávka, film, iné video alebo hudba. Tento podnet sa volí na základe klientových preferencií aj podľa toho, čo je preňho vhodné, keďže mu má pomôcť produkovať čo najvhodnejšie vlny. Počas celého tréningu dostáva spätnú väzbu o tom, aké vlny produkuje (či sú “dobré”). Väčšinou ide o zvukovú spätnú väzbu vo forme “ťukania”, no existujú aj iné formy spätnej väzby (napr. vizuálna – jednoduchá počítačová hra alebo taktilná).

Pre deti aj pre dospelých to je príjemne strávený čas – pozerajú niečo, čo sa im páči a ich mozog trénuje celkom bez vedomého úsilia. Obyčajne trvá jeden tréning 45 minút a odporúča sa 2x týždenne (niekedy aj častejšie). Počet tréningov, ktoré sú potrebné na úpravu elektrických mozgových vĺn môže byť rôzny, zvyčajne to nebýva menej ako 30 tréningov. Tento počet sa nedá s určitosťou stanoviť vopred, závisí od ťažkostí klienta, od cieľa, ktorý chceme dosiahnuť a priebežných výsledkov tréningu.

O EEG Biofeedbacku

Indikácie – komu pomáha

EEG Biofeedback nemá žiadne vekové obmedzenia a je vhodný v podstate pre každého,

kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy. 

Špeciálne sa odporúča pri týchto ťažkostiach alebo niektorých ich symptómoch:

 • Porucha pozornosti ADD
 • Porucha pozornosti a hyperaktivity ADHD
 • Špecifické poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia
 • Poruchy správania
 • Poruchy pamäte
 • Poruchy reči
 • Poruchy autistického spektra
 • Tréma a stres
 • Tiky
 • Epilepsia
 • Detská mozgová obrna DMO
 • Zranenia mozgu po úrazoch
 • Stavy po mozgových príhodách
 • Psychiatrické ťažkosti ako depresia, bipolárna porucha, úzkostné stavy
 • Poruchy spánku

 

Výsledky – ako pomáha

EEG Biofeedback má veľmi široké využitie a môže pomôcť pri naozaj širokom spektre problémov.  V našej praxi sa najčastejšie stretávame so zlepšeniami v týchto oblastiach:

 • Zníženie napätia a stresu
 • Podpora schopnosti kvalitne relaxovať
 • Zlepšenie schopnosti zamerať pozornosť a udržať ju
 • Zvyšuje schopnosť vnímať svet okolo seba, sústrediť sa na podnety z prostredia
 • Zlepšenie pamäte a ďalších kognitívnych funkcií
 • Podpora reči, zvýšenie produkcie reči
 • Zlepšenie výsledkov v škole
 • Zlepšenie v oblasti motoriky
 • Zlepšenie spánku
 • Podpora emocionálnej vyrovnanosti

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.