Materské školy

DEPISTÁŽ:

V prípade vášho záujmu a so so súhlasom rodičov a zákonných zástupcov vašich detí spravíme formou skupinového skríningového vyšetrenia DEPISTÁŽ. DEPISTÁŽ je zameraná na včasné vyhľadávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dielčie oslabenia výkonu, ktoré sú podkladom porúch učenia v školskom veku sú vo väčšine prípadov rozpoznateľné už v predškolskom veku. Skorá diagnostika a následná špeciálno-pedagogická rehabilitácia sú prevenciou vzniku týchto porúch. Deťom, u ktorých sa prejaví niektoré z dielčích oslabení vieme v prípade súhlasu rodiča vypracovať individuálny rehabilitačný program, zameraný na cielený rozvoj oslabenej oblasti.

LOGOPEDICKÉ VYŠETRENIE:

Materským škôlkam poskytujeme odborné logopedické vyšetrenie klinickým logopédom priamo v MŠ. Vyšetrenie sa realizuje väčšinou v popoludňajších hodinách, aby mohli byť pri ňom prítomní i rodičia dieťaťa. Tím našich odborníkov okrem komplexnej logopedickej diagnostiky odporučí rodičom ďalší postup pri terapii, náprave porúch pri  NKS ( narušenej komunikačnej schopnosti), buď priamo v MŠ, alebo v poradni, prípadne u klinického logopéda.

PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ VYŠETRENIE v MŠ:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodiča dieťaťa môžeme deťom vo vašom zariadení poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ a ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ DIAGNOSTIKU. Diagnostika je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa (zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, priestorové vnímanie, rečový vývin, sociálny vývin a i.) Najmä u detí s postihnutím sa často stáva, že osobnostný vývin je nerovnomerný a pre vypracovanie individuálneho plánu rozvoja je dôležité zistiť, na akej úrovni sú schopnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach. Takéto vyšetrenie je vhodné robiť pri vstupe nového dieťaťa do vášho zariadenia, tiež však v priebehu dochádzky do zariadenia. Známky progresu vo vývine, ktoré potvrdí rediagnostika budú spoľahlivým ukazovateľom vašej práce.

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ:

Deťom, ktoré sú vo veku, v ktorom sa blíži nástup do školy poskytujeme vyšetrenia zamerané na zistenie ŠKOLSKEJ ZRELOSTI a pripravenosti pre školskú dochádzku. Rodičom môžme poskytnúť poradenstvo ohľadom toho, v akej škole sa bude ich dieťa po vedomostnej, ale tiež emocionálnej a sociálnej stránke najlepšie rozvíjať.

ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ:

Dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné osvojenie školských znalostí, a tak aj zvládnutie nárokov a požiadaviek kladených školou.

ZNAKY ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI:

 • Vek dieťaťa- priemerný vek pripravenosti dieťaťa je okolo 6,5 roka.
 • Fyzická zrelosť- posúdenie telesného vývinu a zdravotného stavu, ktoré realizuje pediater.
 • Sociálna zrelosť- zahŕňa potrebu sociálneho kontaktu, schopnosť podriadiť sa autorite dospelého. Najbežnejším znakom je to, že dieťa vie povedať svoju adresu, rozlišuje mesto odkiaľ pochádza, nemá vážnejšie problémy v komunikácii s rovesníkmi ani cudzími dospelými.
 • Emocionálna zrelosť- impulzívne reakcie, precitlivenosť, plačlivosť, vzdorovitosť, agresivita patria medzi znaky nespôsobilosti pre školu.
 • Pozornosť- schopnosť cielenej pozornosti po dobu aspoň 15 minút. Úmyselné zapamätanie si napr. textu, postupnosti…
 • Reč- dieťa by malo vo vetách a jednoduchých súvetiach bez agramatizmov, vedieť vypovedať svoje zážitky. Dyslália by mala byť napravená ešte pred vstupom do školy.
 • Motorika- ovládanie pohybovej aktivity, zručnosť, obratnosť. Posúdenie je na pediatrovi, prípadne neurológovi.
 • Grafomotorika- dieťa by malo správne držať ceruzku, malo by zvládnuť odkresliť veľké tlačené písmená, malo by zvládnuť odkresliť jednoduchú predlohu a nakresliť obrázok podľa vlastnej fantázie.

POVINNÁ ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA:

 • Začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
 • Výnimočne možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku, avšak absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Ak dieťa nastúpi do školy, no nezvláda jej nároky, nemôže byť vrátené späť do materskej školy.

 

Milí rodičia, je toho skutočne veľa, čo Váš predškolák musí zvládnuť. Preto Vám v našom centre ponúkame individuálne vyšetrenie školskej spôsobilosti. Neváhajte sa obrátiť na odborných pracovníkov, ktorí Vám na základe vyšetrenia odporučia či je, alebo nie je vhodné, aby Vaše dieťa nastúpilo na plnenie povinnej školskej dochádzky.

TESTOVANIE DETÍ - PREDISPOZÍCIA PORÚCH UČENIA a SPRÁVANIA:

Vhodné pre deti: od 3 – 6 rokov.

Ponúkame Vám možnosť dať si otestovať Vaše dieťa jedinečnou metódou rakúskej klinickej psychologičky a psychoterapeutky Dr. Brigitte Sindelar, ktorá je uznávanou odborníčkou a jej metóda sa úspešne dlhodobo používa v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku,  i v iných krajinách…

Včasným zachytením deficitov čiastkových funkcií zistíme, či Vaše dieťa má predispozíciu na poruchy učenia akými sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, poruchy koncentrácie, alebo správania.

Metóda Dr. Sindelar je jedinou ucelenou metódou na Slovensku, ktorá v takomto rozsahu rieši zachytenie a nápravu oslabenia základných funkcií u detí a mládeže, ktoré sa často prejavujú ako poruchy učenia, koncentrácie a správania. Dokáže zachytiť príznaky porúch učenia už vo veku materskej školy a efektívne ich riešiť.

Diagnostika vychádza z poznatkov  kognitívnej psychológie a vývinovej neuropsychológie. Zisťuje sa ňou včasné oslabenie vývinových deficitov v spracovaní informácií. Oslabenie vývinových deficitov = problémy s učením, s koncentráciou, s poruchami správania detí a mládeže. Dr.  

Aká je náprava…

Ak sa  na základe diagnostiky zistí, že Vaše dieťa má predispozíciu  na poruchy učenia alebo správania je potrebné s dieťaťom ďalej pracovať.

Náš odborný tím  zostaví  plán terapie: Dieťaťu zostavíme tréningový plán terapie, pričom sa v ňom zameriame cielene na tú oblasť, ktorú má Vaše dieťa oslabenú. Tréningové programy zohľadňujú plne vývinový plán dieťaťa.


Načo slúži diagnostika a následná terapia?

Podchytiť a trénovať oslabenie čiastkového výkonu je veľmi dôležité. Zvyčajne sú to deti, ktoré robia ťažkosti, čiže sú to deti s ťažkosťami, s problémami. Deti ktoré majú ťažkosti sú často nepohodlné deti pre rodičov, pre školu. Takéto deti dostávajú menej uznania, menej náklonnosti, no o to viac negatívnej pozornosti zo strany svojho okolia.

A to ich robí deťmi ktoré trpia. A netrpia len deti, ale aj ich okolie, väčšinou celá rodina trpí pôsobením a dôsledkami oslabenia čiastkového výkonu.

Ak sa podarí oslabenie čiastkového výkonu vyrovnať pred tým, ako dieťa nastúpi do školy, môže sa tým zabrániť problémom a trápeniu.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.