SNOEZELEN

SNOEZELEN

Ide o multifunkčnú metódu, realizovanú v príjemnom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.

Je určená pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre osoby s demenciou a pre chronicky chorých pacientov.

Cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta, ako vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku, redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a pod.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.