Raná intervencia

Čo je to raná intervencia?

Raná intervencia znamená poskytovanie odbornej pomoci v ranom veku, od narodenia do 3 rokov, prípadne do predškolského veku, alebo od včasnej identifikácie problému už pred 3.rokom.
Raná logopedická intervencia je poskytovanie odbornej pomoci v oblasti vývinu komunikačných a rečových schopností čo najskôr, teda v niektorých prípadoch už od narodenia. Tento prístup je vysoko efektívny nielen z finančného hľadiska, ale predovšetkým z hľadiska sociálneho, emocionálneho a vzdelávacieho. Dieťa, ktoré dostáva primeranú pomoc včas, má väčšiu šancu dosiahnuť svoj vývinový potenciál  a vyhnúť sa problémom v neskoršom veku.

Pre aké deti je určená raná intervencia?

Sú dve základné kategórie detí, pre ktoré je raná intervencia určená.

1. Deti, ktoré už pri narodení majú identifikované riziko vývinového zaostávania. Sem patria deti s:

 • genetickými poruchami (napr. Downov syndróm)
 • vývinovými odchýlkami
 • metabolickými poruchami
 • vrodenými anomáliami
 • detskou mozgovou obrnou
 • odchýlkami správania z tzv. autistického spektra

 

2. Deti, ktoré sú rizikové alebo ohrozené z hľadiska vývinového zaostávania. U týchto detí chceme predísť problémom včasnou stimuláciou. Sem patria deti:

 • predčasne narodené
 • s nízkou pôrodnou hmotnosťou
 • ktorých rodičia sa obávajú o ich vývin
 • ktoré sa oneskorujú vo vývine reči.

 

Už pred druhým rokom vieme posúdiť, či dieťa vykazuje odchýlky v komunikačnom správaní, a teda či vyžaduje špecifickú pomoc. Práca s rodičom a pravidelné monitorovanie vývinu reči nám umožňuje riešiť problémy hneď pri ich vzniku.

Ak má rodič akékoľvek pochybnosti alebo otázky, týkajúce sa vývinu reči dieťaťa, je vhodná návšteva logopéda. Úlohou logopéda je rodiča poučiť a vysvetliť mu, ako prebieha vývin reči. Logopéd taktiež počas rozhovoru s rodičom zistí, či dieťa má rizikové faktory ohrozujúce normálny rečový vývin. Ak takéto riziká existujú, logopéd dieťa vyšetrí a zhodnotí jeho komunikačné  schopnosti. Na základe výsledkov takéhoto hodnotenia potom logopéd odporučí ďalší postup (napr. zaradenie do terapie, pravidelné monitorovanie vývinu, konzultácie v dlhších časových úsekoch). Je dôležité, aby rodičia vyhľadali odbornú pomoc čo najskôr.

Ako prebieha vyšetrenie dieťaťa v ranom veku (pred 3. rokom) ?

Traduje sa, že logopéd pri vyšetrení sedí s dieťaťom pred zrkadlom, kladie mu otázky, ukazuje obrázky, ktoré dieťa pomenúva, žiada dieťa, aby po ňom zopakovalo zoznamy slov a pod. Logopedická diagnostika však takto prebiehala pred polstoročím! Pri návšteve logopéda, ktorý sa špecializuje na ranú intervenciu, teda prácu s veľmi malými deťmi, sa vyšetrenie odvíja prostredníctvom hry. Dieťa sa s logopédom hrá, prezerá si knižky, skladá stavebnice, alebo sa hrá s čímkoľvek, čo ho zaujme.

Logopéd pri tom hodnotí:

 • vývinovú úroveň hrových schopností
 • používanie očného kontaktu v komunikácii
 • používanie prirodzených gest
 • používanie zvukových prejavov
 • spájanie gest a slov
 • celkový vývin  pohyblivosti (hrubú a jemnú motoriku)
 • záujem o okolie
 • dôvody, prečo dieťa komunikuje (tzv. funkcie reči)
 • rozsah záujmov
 • schopnosť dieťaťa hľadať ukryté predmety
 • schopnosť dieťaťa chápať kauzálne vzťahy (príčina – následok)
 • schopnosť narábať s predmetmi, spájať predmety
 • schopnosť predstierať neexistujúce predmety
 • schopnosť imitovať (napodobňovať).

 

Niektorí logopédi potom pozorujú, ako sa dieťa hrá s rodičom, na základe čoho získavajú informácie o komunikačnom štýle rodiča. Všetky tieto informácie sú doplnené o ďalšie údaje získané od rodičov (napr. priebeh doterajšieho vývinu, prekonané problémy a pod.).

Pri hodnotení komunikačných schopností sa používajú približné vekové hranice, kedy väčšina detí dosahuje dané komunikačné schopnosti. Samozrejme, niektoré deti tieto schopnosti dosiahnu skôr, iné neskôr. Logopéd neposudzuje jednotlivé schopnosti v izolácii, ale pokúša sa vytvoriť si celkový obraz o dieťati, vrátane ukazovateľov potenciálu pre ďalší vývin dieťaťa, teda akúsi pripravenosť osvojiť si ďalšie rečové schopnosti.

Po dôkladnom zhodnotení schopností dieťaťa logopéd navrhuje ďalší postup:

 • intenzívnu terapiu prostredníctvom rodičov
 • priamu terapiu s dieťaťom a rodičom
 • pravidelné sledovanie vývinu
 • ďalšie vyšetrenia.

Prečo sa zdravé dieťa oneskoruje vo vývine reči?

Na túto otázku zatiaľ veda žiaľ neposkytla odpoveď. Existuje veľa teórií, ktoré vyzdvihujú dôležitosť rôznych faktorov vo vývine reči. Vývin reči je zložitý proces, ktorý ovplyvňuje mnoho aspektov (napr. genetická predispozícia osvojovať si reč, celkový stav dieťaťa, nervový systém, jeho dozrievanie, spôsoby, akým spracováva podnety z okolia, rečové prostredie, množstvo a kvalita podnetov, pohlavie, charakterové vlastnosti dieťaťa a pod.). V logopedickej praxi sa u väčšiny detí, ktoré sa oneskorujú vo vývine reči bez zjavného dôvodu, nikdy nezistí príčina oneskorovania.


Primeranou včasnou (a spočiatku intenzívnou) stimuláciou sa dá veľa dosiahnuť.

Narastá počet detí, ktoré sa vo vývine reči oneskorujú?

Odhady počtu detí s poruchami sa rôznia, pohybujú sa v rozmedzí 5 – 10% detí vo veku od narodenia do 3 rokov. Oneskorená reč je najčastejším prejavom akéhokoľvek zaostávania v celkovom vývine dieťaťa do 3 rokov a preto treba vývinu komunikačných schopností v ranom veku venovať dostatočnú pozornosť. Príčinou toho, že počet nehovoriacich detí pribúda, je pravdepodobne kombinácia modernizácie medicíny, zmien v chápaní rečových porúch, ich diagnostiky a terapeutických možností, zvyšujúca sa osveta medzi laickou verejnosťou, ako aj samotný prírastok detí s rečovými problémami.

Prečo navštíviť logopéda ešte pred 3. rokom veku dieťaťa?

Tradične sa v logopedickej praxi čakalo, kým sa dieťa rozhovorí. Táto tradícia sa u nás drží napriek tomu, že výskumy na celom svete ukazujú, že čím skôr sa s dieťaťom začne pracovať, tým lepšie výsledky dosahuje. Veľa našich odborníkov, vrátane pediatrov, nevie, čo logopéd môže ponúknuť v ranom veku. V ranom veku, keď má dieťa slovnú zásobu niekoľko slov, nevieme určiť, či ide o jednoduché zaostávanie vo vývine reči, alebo o špecificky narušený vývin reči, pri ktorom dieťa bez cielenej pomoci len ťažko napreduje. Preto je prístup modernej logopédie založený na včasnej pomoci všetkým deťom, ktoré sa vo vývine reči oneskorujú. Deti, ktoré sa len jednoducho oneskorujú, si vďaka včasnej stimulácii osvoja rečové schopnosti v krátkom čase. Deti, ktoré majú narušený vývin reči, dostávajú pomoc od raného veku, kedy je terapia účinnejšia  a taktiež pomáha predchádzať neskorším komplikáciám.

Aký význam má pracovať aj s rodičmi?

Ak vyškolíme rodiča, ako s dieťaťom pracovať v domácom prostredí a dohliadame na to, aby postupy používané rodičom boli správne, frekvencia pomoci dieťaťu sa zvyšuje. Rodič môže používať niektoré terapeutické princípy každý deň. Tento prístup zameraný na rodinu a nielen na dieťa je vysoko efektívny a veľmi dôležitý práve v ranom veku. Ďalšou výhodou je, že dieťa si osvojuje nové schopnosti v prirodzenom prostredí, nie v neznámom štruktúrovanom prostredí logopedickej ambulancie. Preto dochádza ľahšie k prenosu nadobudnutých schopností do každodenného života dieťaťa. Nevýhodou tohto prístupu je zvýšená náročnosť kladená na rodiča, ktorý vystupuje ako terapeut.

Ako vyzerá práca logopéda s rodičom?

Okrem priamej práce s dieťaťom, pokiaľ je dieťa ochotné spolupracovať s cudzou osobou v cudzom prostredí, logopéd pracuje aj s rodičom počas individuálnych stretnutí alebo v skupine. Rodič si osvojuje efektívne komunikačné spôsoby, ktoré stimulujú rečový vývin dieťaťa. Na individuálnych stretnutiach logopéd predvedie, ako s dieťaťom doma pracovať, rodič a logopéd diskutujú o tom, ako optimalizovať denné aktivity dieťaťa a nakoniec má rodič možnosť vyskúšať si prácu s dieťaťom pod vedením logopéda. Vysoko efektívne je použitie videozáznamu. Rodič získa možnosť uvedomiť si a analyzovať svoje komunikačné správanie, ako aj potreby dieťaťa pri sledovaní sledovaní seba samého počas hrovej aktivity s dieťaťom.

Okrem individuálnych stretnutí majú rodičia možnosť skupinového tréningu. Terapeut interaktívnou formou predstavuje niekoľko stratégií, o ktorých skupina diskutuje, analyzuje video ukážky a rieši problémy a úlohy. Rodičia následne predstavené stratégie uplatňujú doma pri práci s dieťaťom.

Kedy je potrebné navštíviť logopéda?

Ak dieťa:

 • bolo po narodení označené ako rizikové z hľadiska vývinu reči
 • po 2.roku nemá potrebu komunikovať, nežiada o predmety, používa menej ako 10 zrozumiteľných slov, netvorí žiadne dvojslovné kombinácie, alebo má neplynulosti v reči, ktoré pretrvávajú dlhšie ako 6 mesiacov, a tieto neplynulosti trápia rodiča alebo dieťa
 • po 3.roku netvorí jednoduché vety, nepoužíva žiadne predložky, má chybnú výslovnosť hlások, má celkovo nezrozumiteľnú reč
 • po 4.roku má nesprávnu výslovnosť viacerých hlások
 • po 5.roku pretrváva chybná výslovnosť hlások L a R
 • v školskom veku má ťažkosti naučiť sa čítať a písať, alebo počítať
 • ak má rodič akékoľvek pochybnosti o vývine dieťaťa
 • ak sa chce rodič dozvedieť viac o vývine reči a naučiť sa efektívne rozvíjať reč dieťaťa.


V texte boli použité údaje z  http://logopedi.webnode.sk/clanky/vyvin-reci/rana-intervencia/

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.