Centrum pre deti a rodiny a DSS

CENTRUM PRE DETI A RODINY:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom zákonných zástupcov detí vo vašom zariadení vám môžme poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ a LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ o vaše deti. Radi vám pomôžeme zistiť aktuálnu úroveň vývinu detí vo vášom zariadení. Radi tiež pomôžeme vašim vychovávateľom poradenstvom ohľadom osobnostného rozvoja detí, ktoré majú v starostlivosti.

Domovy sociálnych služieb:

V prípade, že nemáte vo svojich radoch psychológa, logopéda alebo špeciálneho pedagóga, môžete využiť naše služby pre POSÚDENIE MENTÁLNEJ ÚROVNE detí vo vašej starostlivosti. So súhlasom rodičov, príp. zákonných zástupcov týchto detí môžeme na základe predchádzajúcej diagnostiky spolu s vami vypracovať individuálne plány osobnostného rozvoja šitý na mieru každému dieťaťu.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.