Komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika

KOMPLEXNÁ PSYCHOLOGICKÁ A ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

V rámci komplexnej psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky identifikujeme silné a slabé stránky dieťaťa/žiaka, jeho potreby a odporúčame efektívnu formu poskytovanej odbornej starostlivosti.


Komplexná diagnostika kladie dôraz na:

 • potenciál dieťaťa/žiaka,
 • rozvoj poskytovania starostlivosti,
 • podporu vo výchove a vzdelávaní.

Psychologická diagnostika

Cieľom psychologickej diagnostiky je identifikovanie psychických stavov, vlastností, procesov a charakteristík osobnosti dieťaťa / žiaka. Realizuje ju psychológ, ktorý identifikuje prítomnosť mentálneho postihnutia. Táto identifikácia prebieha prostredníctvom klinických a testových metód – prostredníctvom inteligenčných testov.

 Hlavnými oblasťami psychodiagnostiky sú:

 • Určenie stupňa vývinu;
 • Zistenie príčin odchýlky vo vývine od vekovej normy;
 • Odhalenie úrovne štruktúry a kvality funkcionovania psychických schopností všeobecných (inteligencia) a špeciálnych (symbolické funkcie, priestorová orientácia, pamäť, predstavy, percepcia, schopnosť učiť sa);
 • Identifikácia zvláštnosti osobnosti dieťaťa;
 • Stanovenie prognózy.

Špeciálno-pedagogická diagnostika

Cieľom špeciálno-pedagogickej diagnostiky je na základe určenej diagnózy určiť optimálny, individuálne aplikovaný didaktický výchovný model pre dieťa / žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide o zvýšenie efektívnosti edukácie – optimalizáciu edukačného procesu, pričom nejde iba o optimálnu voľbu vyučovacích metód, ale aj o zistenie ťažkostí, ktoré  môžu negatívne  ovplyvniť edukáciu ako aj sociálnu adaptáciu dieťaťa.

Hlavnými oblasťami špeciálno-pedagogickej diagnostiky sú:

 • Motorika;
 • Lateralita;
 • Sebaobsluha;
 • Percepcia;
 • Komunikácia;
 • Školská spôsobilosť;
 • Školské schopnosti – čítanie, písanie, matematické schopnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou diagnostického procesu je tímová spolupráca a komunikácia všetkých zúčastnených. Na diagnostickom procese sa podieľajú všetci odborníci, ktorí s dieťaťom prichádzajú do styku a môžu prispieť k platným diagnostickým záverom a adekvátnej implementácii navrhovaných odborných intervencií a podporných opatrení.

Zdroj:
Kastelová, A., 2014: Diagnostika v špeciálno-pedagogickom poradenstve.
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2023/02/Diagnosticke-obsahove-standardy.pdf

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.