Ako sa objednať

Ako sa môžem objednať?

Ak sa rozhodnete na nás obrátiť, je potrebné premyslieť si formuláciu svojej požiadavky (stručný popis problému, ťažkostí, čo od daných odborníkov potrebujem, aké mám očakávania…).
Kontaktovať nás môžete:

kontaktný formulár

O konzultáciu alebo vyšetrenie môžu požiadať rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa alebo plnoletý klient sám.

  • Ak o naše služby požiada rodič, nie je nutné odporučenie iných odborníkov alebo inštitúcií.
  • Ak o služby žiada škola, zašle nám vyplnenú žiadosť o psycholologické, alebo špeciálno – pedagogické vyšetrenie, prípadne charakteristiku dieťaťa s písomným súhlasom a podpisom rodiča. Pozri v Tlačivá a dokumenty.
  • Odborný zamestnanec môže požadovať doložiť k vyšetreniu zdravotný záznam, korekčné pomôcky ( napr. okuliare), školské zošity, žiacku knižku. Pokiaľ je dieťa v starostlivosti odborného lekára, pedopsychiatra prípadne logopéda je žiaduce doložiť k vyšetreniu  kópie správ z odborných vyšetrení.

Ako postupujeme...

Vyriešte raz a navždy problém s písaním, čítaním, pravopisom, počítaním, nesústredenosťou, problémami v škole! Nie ste na to sami!

  1. Objednajte sa na BEZPLATNÚ informačnú schôdzku.
  2. Spoločne na nej odhalíme prekážky, s ktorými vaše dieťa bojuje.
  3. Navrhneme vám najvhodnejší individuálny študijný plán.
  4. Začneme spoločne pracovať na vyriešení problému.
  5. Život vášho dieťaťa, vás aj vašej rodiny dostane nový pozitívny impulz.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.