Arteterapia a artefiletika

Arteterapia

Arteterapia predstavuje symbolické vyjadrenie vnútorného sveta, poznávanie a vnímanie seba a sveta prostredníctvom umeleckých zážitkov, ktoré vychádzajú z vlastného tvorivého prejavu. Obohacuje teda našu tvorivosť, utvára vzťahy a pomáha porozumieť prostrediu v ktorom žijeme.
Pri arteterapii sa pôsobí na psychiku pomocou maľby, kresby, modelovania, tvorenia koláží či iných výtvarných techník, ale i pôsobením výtvarného diela na človeka.

Pomocou takýchto umeleckých prostriedkov sa dostáva človek priamo do kontaktu s pocitmi, emóciami, túžbami, strachom, myslením a názormi, ktoré sa niekedy ťažko slovne opisujú. Pri tom sa od klienta nevyžaduje výtvarné ani iné umelecké nadanie.

Cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale sebavyjadrenia. Je vhodná na relaxáciu, uvoľnenie, zmiernenie pocitov úzkosti, poznanie vlastných možností, motiváciu, primerané sebahodnotenie a nadhľad v náročných životných situáciách. Môže pomáhať aj pri ľahšom nadväzovaní kontaktov či znižovaní agresívneho napätia, môže rozvíjať kognitívne i motorické schopnosti, tvorivosť aj fantáziu.

Deti vnímajú arteterapiu ako hru a je preto pre nich prijateľnejšia ako verbálna terapia. Dokážu pomocou kresby odhaliť svoj vnútorný svet, odkryť svoje vnútorné pocity a prezentovať svoje potreby.

Artefiletika

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy.

Prostredníctvom artefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí.

Pomocou artefiletiky je možné s deťmi pracovať na rôznych témach, ako napr. komunikácia, kooperácia, empatia, stimulácia rozvoja grafomotoriky a pod. Prebieha v menších skupinkách.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.