Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je metodika, pomocou ktorej sa dieťa učí uvedomovať si hláskovú štruktúru slov na základe počutia. Táto metóda formuje u dieťaťa základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka. Jazyk sa dieťaťu za pomoci tejto metodiky predstavuje ako zvukový systém, ktorý má v písanej reči svoju grafickú podobu.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.