Užitočné linky

Výučbové programy učenia

www.cpeter.sk - knihy z oblasti starostlivosti, výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí, pomôcky pre dysgrafikov

www.terasoft.cz/sk/ - výučbové programy (detský kútik ...)

www.tobias-ucebnice.cz - publikácie a učebnice pre detí so špecifickými poruchami učenia

www.radost.sk - informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí

www.displus.sk - problematika ADHD / ADD

predys.szm.sk - problematika ADHD / ADD (ĽMD)


Rečové postihnutie

www.emitplus.sk - programy pre rečovú terapiu (FONO)

www.mayer-johnson.com - kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu

www.attainmentcompany.com - kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu


Telesné postihnutie

www.medicco.sk - vozíky, zdvíhanie a presun, domáca starostlivosť, bezbariérovosť

www.meyra.cz - vozíky a rehabilitačné prostriedky pre detí a dospelých

www.eraj.sk - invalidné vozíky, zdvíhacie zariadenia, vozítka

www.letmo.sk - Špičkové invalidné vozíky (plne hradené aj s doplatkom)


Zrakové postihnutie

www.tyflocomp.sk - pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých

www.petit-os.cz - špeciálne vzdelávacie a diagnostické pc programy (MÉĎA, ALTÍK..), špec. klávesnice, myši, dotykové obrazovky, veľkoplošné tlačidlá, polohovacie zariadenia a iné


Sluchové postinutie

nepocujucedieta.sk  - komunita rodín a priateľov detí s poruchou sluchu


Autizmus:

www.autizmus.info

www.vyskum-autizmu.webnode.sk


Ďalšie www stránky

www.employment.gov.sk - stránka MPSVaR SR

www.iskierka.sk - OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím

www.dieta.sk

www.psychologia.sk

www.radost.sk

www.centrumnadania.sk

www.modernaskola.sk

www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej

www.mentem.sk - tréning koncentrácie pozornosti, pamäte, predstavivosti, priestorovej predstavivosti, myslenia a úsudku


ĎAĽŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE:
LEGISLATÍVA:

Zákony

K integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách je potrebné dodržiavať:

Novela školského zákona 2015

Zákon o ochrane osobných údajov 2013

SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, HELP-DYS

HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o

Tel.: 0918 752 492
E-mail: info@poradna-helpdys.sk

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

ÚVOD

PONUKA
PRÁCE

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

Efektívna práca so žiakmi s poruchami učenia v základnej škole

Efektívna práca so žiakmi s dysgrafiou

Zásady pre nápravu špecifických porúch učenia

ADHD, ADD, pomôcka nielen pre pedagógov...

10 prikázaní pre rodičov

Čo sa môže skrývať za zlými známkami ...