SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, HELP-DYS

O nás

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Našim zámerom je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám ešte predtým, než sa potvrdí konkrétny problém - poskytujeme odbornú pomoc, včasnú diagnostiku,  rannú starostlivosť. Naše poradenstvo a ďalšie služby poskytujeme aj deťom v predškolskom a školskom veku. Zakladateľkou centra je pedagogička a zároveň špeciálna pedagogička PaedDr. Jana Martinková, ktorá má dlhoročné skúsenosti zo širokého spektra  pedagogického  pôsobenia.

Náš tím tvorí detská psychologička, logopedičky a špeciálne pedagogičky, všetky máme skúsenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou ako aj populáciou s narušeným vývinom. Úzko spolupracujeme s ambulanciou klinickej logopédie PaedDr. Marie Sartoryovej, ako i ďalšími odborníkmi z oblasti klinickej psychológie, pedo-psychiatrie i neurológie.

ODBORNÍCI  POSKYTUJÚCI  SLUŽBY:

Riaditeľka  SCŠPP, HELP-DYS:

Špeciálny pedagóg:

Mgr Ivana Zajacová, v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva pôsobí ako školský  špeciálny pedagóg , v jej kompetencii je špeciálno-pedagogická diagnostika detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno-pedagogické poradenstvo, individuálne i skupinové intervencie – prevencia a reedukácia. Špecializuje sa na prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia) a so žiakmi s poruchami pozornosti a aktivity (ADHD/ADD).

HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o

Tel.: 0918 752 492
E-mail: info@poradna-helpdys.sk

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

ÚVOD

PONUKA
PRÁCE

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

Psychológ:

Mgr. Ivana Lašová - špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto skupina detí je tvorená prevažne deťmi s deficitmi alebo narušením v oblasti rečového, mentálneho, telesného alebo zmyslového vývinu, na podklade vrodenom alebo získanom. Zameriava sa prioritne na diagnostiku v oblasti kognitívneho vývinu, zisťuje úroveň intelektových schopností a ich vplyv na vzdelávací proces.​​ Rovnako zisťuje úroveň intelektových schopností u detí s autizmom, a spolupracuje s ostatnými odborníkmi pri diferenciálnej diagnostike AUTIZMU.

Špeciálny pedagóg:

Mgr. Kristína Salajová - v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva pôsobí ako školský špeciálny pedagóg,
v jej kompetencii je špeciálno-pedagogická diagnostika detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno-pedagogické poradenstvo, individuálne i skupinové intervencie – prevencia a reedukácia. Špecializuje sa na prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,  ako i na prácu s deťmi v MŠ - zachytenie  čiastkových deficitov v spracovaní informácii už v rannom veku.

Sociálny pedagóg:

Mgr. Mária Ďurčíková, medzi kompetencie sociálneho pedagóga patria prevencie, poradenstvo, prevýchova a edukačné kompetencie. Najvýznamnejšou činnosťou sociálneho pedagóga  je z nášho pohľadu prevencia sociálno-patologických javov, poskytovanie prednáškovej činnosti. Mgr. Mária Ďurčíková má skúsenosti i s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi. Rovnako má skúsenosti má i v práci s mimoriadne nadanými deťmi. Pracovala ako vedúca na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie, kde poskytovala psychologické, sociálne a právne poradenstvo, tiež krízové poradenstvo. Pracovala  v Tanzánii na základnej skole.

Logopéd:

Mgr. Gabriela JANKOVIČOVÁ. logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva​ a intervencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou.​ ​Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.​ ​Terapeutický úsek.


Spolupracujúci  odborníci:

PaedDr. Marie Sartoryová - klinický logopéd
Mgr. Petra Arslan Sinková - klinický psychológ, Sindelar Centrum, Bratislava
Mgr. et Mgr. Viera Lutherová- psychológ, BALANS – poradňa zdravého vývinu
(www.balans.help)

Ekonomický úsek:

Ing. Jana Jugašová - ekonómka

V prípade Vášho záujmu sa s Vami radi podelíme o naše poznatky a skúsenosti.

Logopéd:

Mgr. Petra Faktorová logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva​ a intervencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou.​ ​Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.​ ​Terapeutický úsek.

Klinický psychológ:

PhDr. Magda Krasulová - má dlhoročné skúsenosti s dospelými klientmi aj s mládežou. Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov, kurzov a výcvikov v oblasti diagnostiky, psychoterapie, klinickej psychológie. Je pripravená sprevádzať Vás riešením náročných životných situácií a pomôcť vám pri mobilizácii psychických síl, hľadaní vnútorných zdrojov a silných stránok.

Zameriava sa na viaceré odborné psychologické diagnostiky, spolupracuje s ďalšími odborníkmi i pri liečbe rôznych druhov závislosti, poskytuje vysoko odborné psychologické terapie.


PaedDr. Jana  Martinková - riaditeľka odborného centra

špecializuje na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej straostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner - KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.

Psychológ:

Mgr. Monika Smatanová - špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto skupina detí je tvorená prevažne deťmi s deficitmi alebo narušením v oblasti rečového, mentálneho, telesného alebo zmyslového vývinu, na podklade vrodenom alebo získanom. Zameriava sa prioritne na diagnostiku v oblasti kognitívneho vývinu, zisťuje úroveň intelektových schopností a ich vplyv na vzdelávací proces. Realizuje viaceré terapie, ako i reedukácie.